11 สิงหาคม 2562 พาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/725058
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 428 รายการ ครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล เป็นต้น “การออกประกาศเป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และเพื่อให้ความร่วมมือกับนานาประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสกัดกั้นไม่ให้มีการนำของเสียของอันตรายเข้ามาเป็นขยะในไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน โดยหลังจากนี้กรมฯ ขอความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” ประเทศไทยยังมีจุดยืนในการไม่นำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ต่างๆ รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค(อาร์เซ็ป) แต่การเจรจาเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดช่องว่างให้ประเทศคู่เจรจาสามารถส่งขยะเข้ามายังประเทศไทยได้อย่างที่หลายฝ่ายมีความกังวลแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากการออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าใดๆ ก็ตาม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เป็นการห้ามนำเข้าสินค้านั้นๆ จากต่างประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น ส่วนสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ในปี 61 ไทยนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 38.32 ล้านตัน ลดลงจากปี 60 ประมาณร้อยละ 28 และส่งออก 5.93 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 21